פטור ממס במכירת דירה שהתקבלה בירושה

במאמרנו "הרפורמה בפטור ממס" עמדו על התנאים לקבלת פטור מתשלום מס שבח במכירת "זכות במקרקעין" בהתאם לתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן – "החוק").

במסגרת הרפורמה בחוק אחזקה בדירת ירושה אינה פוגעת בהגדרת דירה יחידה כך שלמעשה בעל דירה יחידה יהנה בפטור אם ברשותו בנוסף לדירתו היחידה דירה שנתקבלה בירושה, בכפוף לתנאי סעיף 49ב(5)(א) ו-(ב) לחוק : צאצא של המוריש, ולמוריש לא הייתה במותו יותר מדירת מגורים אחת.

התנאים לקבלת הפטור בירושה הם:

המוכר הוא בן זוג, צאצא (כולל נכד), או בן זוג של צאצא;

לפני פטירתו היה המוריש בעלים של לא יותר מדירת מגורים אחת (יצוין כי במקרה של מוריש שבנוסף לדירה אחת הייתה בבעלות כל חלק אחר בדירה, גם שליש ומטה, לא יהיה זכאי היורש לפטור ממס שבח לפי סעיף זה);

אילו המוריש היה עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס שבח במכירה (נכון למועד המכירה ולא מועד הפטירה).

יוער כי לא יינתן פטור ממס שבח במכירת דירת ירושה עפ"י סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין לדירה אשר נהרסה ונבנתה במקומה דירה חדשה בפרוייקט תמ"א 38/2 או פינוי בינוי, מאחר והזכות בידי היורש מהווה זכות אחרת ולא אותה הזכות שהייתה בידי המוריש.

לעניין הפטור ממס שבח, בחוק נקבעה תקרת שווי של 4.5 מיליון ₪, שמעליה כל סכום יחויב בתשלום מס מלא בשיעור של 42%. תקרת הפטור של 4.5 מיליוני שקלים חדשים שנקבעה כאמור לא חלה רק על הפטור לדירת מגורים יחידה אלא גם על הפטור של דירה שהתקבלה בירושה (49ב(5) לחוק).

יוער כי התנאי שהמוכר הוא תושב ישראל לא חל רק על הפטור לדירת מגורים יחידה אלא חל גם על הפטור של דירה שהתקבלה בירושה (49ב(5) לחוק). הווה אומר, ככל והיורש הוא תושב חוץ שיש לו דירה במדינת תושבותו הוא לא יהיה זכאי לפטור המיוחד של דירה שהתקבלה בירושה מכוח סעיף 49ב(5) לחוק.

זאת ועוד, גם אם המוריש הוא תושב חוץ, יורשיו לא יהיו זכאים לפטור המיוחד של ירושה מכוח סעיף 49ב(5) לחוק, שכן אילו היה המוריש בחיים במועד המכירה הוא לא היה זכאי לעשות שימוש בפטור לדירת מגורים יחידה.

המפורט לעיל מהווה מידע כללי בלבד, אין לראות ברשימה זאת כייעוץ משפטי, ויש להיוועץ בעורך דין מקרקעין בטרם כל עסקה.